Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.ilspharma.eu (εφεξής η «ιστοσελίδα» ή «τοποθεσία»).
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «Innovation in Life Sciences Pharma E.E.», και το διακριτικό τίτλο «ILS Pharma», με έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 111, Τ.Κ. 16452, με Α.Φ.Μ. 800431139, αρ. ΓΕΜΗ 122182601000 (εφεξής η «Εταιρεία»).
Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της.
Μέσω της πρόσβασης και/ή χρήσης αυτής της τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, θα πρέπει να αποχωρήσετε από την παρούσα τοποθεσία.
Χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών
Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία. Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να λάβετε την άδεια του γονέα σας ή του κηδεμόνα σας προτού περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.
Χρήση της ιστοσελίδας
Η Εταιρεία σάς χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:
Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη του περιεχομένου.
Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.
Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη να εισάγει στην ιστοσελίδα ιούς ή οποιαδήποτε επιβλαβή αρχεία, προγράμματα ή ηλεκτρονικό κώδικα και εν γένει να επιχειρήσει με τεχνολογικά μέσα να διακόψει, καταστρέψει ή περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, του περιεχομένου, των εξυπηρετητών («servers»), του λογισμικού ή της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ή να ενσωματώσει οιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας σε άλλη ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην εταιρεία ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας.
Καθεστώς ιδιοκτησίας περιεχομένου – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Η παρούσα τοποθεσία, ο σχεδιασμός της και όλα τα περιεχόμενά της, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, τα κείμενα, τα σχέδια, τα σήματα (καταχωρημένα ή μη), τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα, το domain name της ιστοσελίδας, τα γραφικά, τα εικονίδια, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, οι εικόνες, οι βάσεις δεδομένων και εν γένει οποιαδήποτε αρχεία της ιστοσελίδας είναι πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας (εξαιρουμένου του περιεχομένου που ρητώς αποδίδεται σε τρίτα πρόσωπα), και προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Ιδίως απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, η εν όλω ή εν μέρει, άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, η διανομή, η μεταφορά, η αναδημοσίευση, η τροποποίηση, η μετάφραση, η διανομή, η διάθεση, η μετάδοση ή αναμετάδοση, η επεξεργασία, η με οποιοδήποτε τρόπο παρουσίαση ή/και η εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας ή/και των περιεχομένων της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.
Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχονται ως έχουν. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι θα παρέχονται ανελλιπώς ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα ή ιούς ή παρόμοια ζημιογόνα στοιχεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την επίσκεψη στην ιστοσελίδα από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη λειτουργία της ιστοσελίδας, από τυχόν αδυναμία παροχής του περιεχομένου της ή από τυχόν παράνομες παρεμβάσεις τρίτων στην ιστοσελίδα (διάδοση ιών κ.λπ.). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής («links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» κ.λπ.) προς άλλους δικτυακούς τόπους, που ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών αυτών των δικτυακών τόπων. Για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των προαναφερθέντων δικτυακών τόπων, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τους δικτυακούς τόπους αυτούς.
Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα ή σε λογαριασμούς της Εταιρείας στα Social Media
Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προωθεί η εταιρεία στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Meda), και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται και υποβάλλονται μέσω αυτών θα υπόκεινται και στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως δεν επιτρέπεται να θίγετε την τιμή, αξιοπρέπεια, προσωπικότητα ή αξιοπιστία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Θα πρέπει επίσης να διαβάζετε προσεκτικά και να ενημερώνεστε για τους όρους χρήσης που έχουν τεθεί και ισχύουν σε καθένα από τα Social Media που χρησιμοποιείτε και να συμμορφώνεστε με αυτούς. Η εταιρεία θα δύναται να αφαιρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της κάθε μορφή επικοινωνίας/ περιεχόμενο που προέρχεται από οποιονδήποτε χρήστη (όπως ιδίως σχόλια, κριτικές, ερωτήσεις, παρατηρήσεις κλπ.) στην ιστοσελίδα ή/και στους λογαριασμούς της εταιρείας στα social media σε περίπτωση που το περιεχόμενο αυτό είναι βλαπτικό ή θίγει τρίτα πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων. Η εταιρεία δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται από χρήστη στην ιστοσελίδα ή/και στους λογαριασμούς της στα Social Media. Ιδίως δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια τέτοιου περιεχομένου ή για οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή βλάβη στη φήμη και την υπόληψη τρίτου τυχόν προκληθεί από επικριτικό, συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο που προέρχεται από οποιονδήποτε χρήστη.
Απόρρητο
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email) που αποστέλλετε στην τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της φόρμας επικοινωνίας ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τηv Πολιτική Απορρήτου της παρούσας τοποθεσίας που θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο (link).
Χρήση Cookies
Στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου τα οποία η ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τηv Πολιτική Απορρήτου της παρούσας τοποθεσίας, σε αυτόν τον σύνδεσμο (link).
Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Οι εκάστοτε νέοι Όροι Χρήσης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα (στον σύνδεσμο «Όροι Χρήσης» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας), οι δε χρήστες / επισκέπτες θα πρέπει να επισκέπτονται κάθε φορά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους χρήσης.
Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, καταργήσει ή τροποποιήσει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες μέσω της ιστοσελίδας λειτουργίες, υπηρεσίες και πληροφορίες.
Γενικά
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω Όρων θεωρηθεί άκυρη/μη εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων Όρων.
Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία-εφαρμογή των όρων χρήσης ή/και της πολιτικής απορρήτου ή/και εν γένει από την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ερωτήματα σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα ή με τους Όρους Χρήσης επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας:
Innovation in Life Sciences Pharma E.E. (ILS Pharma)
Λεωφ. Αλίμου 111, Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9947200
E-mail: contact@ilspharma.eu

Οι Όροι Χρήσης αναθεωρήθηκαν στις 04/04/2022.